شیر مخروط تنه سنگین و سبک استاندارد

شیر مخروط موجود در ۲مدل تنه سبک قیمت مناسب و تنه سنگین درجه ۱ هر ۲ به همراه مهر استاندارد