درپوش کوتاه لوله های سفید

درپوش لوله موجود در تمامی سایز ها