سرشلنگی ۱/۲ در ۱۴ فشار قوی

سرشیلنگی 1/2 در14 شمش فشار قوی موجود از سایز 1/2 الی 4 اینچ با بهترین کیفیت