پرلاتور داخل دنده و رودنده

پرلاتور رودنده و داخل دنده موجود در ۲ مدل پلاستیکی و فلزی